Managen van onderzoeksrisico’s

Voor een bestuurder van een onderneming of van een publieke organisatie bestaat de
meer dan gerede kans om een keer geconfronteerd te worden met een in- of externe
onregelmatigheid (fraude of andere verdenking). U bent zeer ervaren met het leiden van
de organisatie; het managen van de regulieren processen.
Echter in het geval van dat soort verdenkingen, ontstaat er een situatie die daarvan
afwijkt; een uitzonderlijke dynamiek ontwikkelt met in- en extern wantrouwen. Voor de
organisatie, het bestuur daarvan, en voor alle betrokkenen is er sprake van een hoog
afbreukrisico; juridisch, financieel, en niet in de laatste plaats qua imago/reputatie.

Voor een verantwoordelijk bestuurder of manager is de norm dat hij of zij persoonlijk
de hoogste prioriteit legt bij het oplossen van een onregelmatigheid zoals fraude of
corruptie, terwijl in die gevallen veelal enige distantie juist gewenst en verstandig is.

SBV Forensics en Partners stellen hun deskundigheid en jarenlange ervaring (forensische
onderzoek, crisis- en reputatiemanagement in het bedrijfsleven en bij de overheid) in de
vorm van bijstand en advies ter beschikking van de opdrachtgever.

Hoe? In dit geval niet als partij die zelf onafhankelijk het onderzoek kan verrichten, maar
ook als strikt vertrouwelijke partner van de opdrachtgever, en wel als volgt (modulair):

1. inhoudelijk analyseren en bespreken van het signaal of de melding, tevens of sprake is van een klokkenluider en wat dat dan betekent voor een eventueel verder proces;
2. beantwoorden van de vraag of een onderzoek opportuun is dan wel of een andere wijze van afdoening in de rede ligt en ook bestuurlijk verantwoord is, alsmede het bemiddelen daarbij en/of het begeleiden daarvan;
3. bepalen van de juridische context, zowel voor wat betreft de te onderzoeken vermoedelijke gedraging/persoon, als die verbonden aan het uitvoeren de onderzoeksopdracht (mede omvattende algemene rechtsnormen, interne voorschriften en privacyaspecten);
4. het formuleren van de onderzoeksopdracht en het operationaliseren daarvan in concrete onderzoeksvragen (breedte en diepte van het onderzoek, alsmede de te onderzoeken periode);
5. het vaststellen van de noodzakelijke onderzoeksexpertise;
6. het voorlopig ramen van de totale onderzoekskosten;
7. het aanbesteden van het onderzoek aan een professionele partij (met de eventueel vereiste vergunning);
8. het optreden als gedelegeerd opdrachtgever;
9. tijdens de uitvoering van het onderzoek adviseren omtrent en anticiperen op communicatie met in- en externe stakeholders (en eventueel de pers);
10. het monitoren van aspecten die eventueel de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van één of meer bestuurders of managers (kunnen) raken;
11. het bewaken van de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de uitvoering van de opdracht, alsmede van de daarmee gemoeide kosten en doorlooptijd;
12. eventueel tussentijds aanpassen van de onderzoeksopdracht;
13. kritisch beoordelen van de (concept-)rapportage;
14. adviseren omtrent mogelijke modaliteiten van afdoening: strafrechtelijk – civielrechtelijk – arbeidsrechtelijk en/of ambtenaarrechtelijk, dan wel het opstellen van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst;
15. adviseren omtrent de vaststelling van het direct en indirect financiële nadeel (schade), inclusief de onderzoekskosten, en het zo mogelijk verhalen daarvan;
16. de eventueel in te schakelen advocaat en wat daarvan verwacht mag worden;
17. het eventueel opstellen van een strafrechtelijke aangifte en het indienen daarvan;
18. adviseren omtrent het opstellen en implementeren van aanscherping vaninterne voorschriften procedures, dan wel het opstellen en implementeren van nieuwe interne voorschriften en procedures;
19. het desgevraagd namens de opdrachtgever in- en/of extern afleggen van verantwoording over de gevolgde onderzoekstappen, de gevolgde route en toegepaste procedures.

Neem contact met ons op. Het intakegesprek zal worden gevoerd met:

Fred Hoek:
Van agent tot commissaris en korpschef van politie. De heer F. Hoek heeft vervolgens op
strategische posities gewerkt binnen het (multinationale) bedrijfsleven en binnen de
rijksoverheid (departementaal topniveau). Hij heeft een brede basis van (post-)
academische opleidingen: permanente educatie voor hogere rijksambtenaren; hoger en
strategisch management; hoger financieel management; public governance; bedrijfs- en
bestuurskunde; Nederlands recht; informatiebeveiliging en privacy; projectmanagement;
competentiemanagement. Kerncompetenties van Fred betreffen (concern) compliance,
veiligheid, strategisch advies, beoordeling en afhandeling van klachten, het zijn van
(ambtelijk en politiek) vertrouwenspersoon.

Cees Schaap:
Nadat mr.dr. C.D. Schaap zijn rechtenstudie en de officiersopleiding aan de Nederlandse
Politie Academie succesvol had voltooid, is hij in 1999 gepromoveerd aan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam. Op 1 september 2000 werd hij benoemd tot buitengewoon
hoogleraar aan de Universiteit Leiden - Instituut voor Forensische Accountancy. Cees
Schaap startte zijn loopbaan bij de toenmalige Gemeentepolitie Rotterdam. Hij was
vervolgens, als commissaris van politie, hoofd van de Dienst Financieel Economische
Criminaliteit van de (toenmalige) Centrale Recherche Informatie Dienst (CRI).
Aansluitend was hij fraude officier van justitie te Den Haag. In januari 1996 hij trad als
partner toe tot de maatschappen Ernst & Young (EY). In 2002 heeft hij SBV Forensics
opgericht, het eerste (ook van accountants) onafhankelijke forensische
onderzoeksbureau.